ALGEMENE VOORWAARDEN

Tarieven

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut Uniqtouch gevestigd te Anna Paulowna enerzijds en de cliënt anderzijds zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 Overeenkomst en annulering overeenkomst

 1. Consulten uitsluitend op afspraak
 2. Annuleren van afspraak kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, daarna wordt 50% in rekening gebracht.
 3. Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afzegging wordt vanwege de gereserveerde tijd 100% van de behandeling per factuur in rekening gebracht.
 4. De behandelaar is geen arts. Ga bij een medische klacht altijd eerst naar de huisarts voor een diagnose.
 5. Consulten dienen contant of per overschrijving voldaan te worden na de behandeling. Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.
 6. De door de cliënt verstrekte informatie zal vertrouwelijk behandeld worden.
 7. De behandelingen vervangen niet de reguliere geneeskunde, maar werken wel ondersteunend.
 8. De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Praktijk Uniqtouch.
 9. Praktijk Uniqtouch kan niet aansprakelijk of verantwoordelijkheid worden gesteld voor schade als gevolg van door cliënt ondernomen handelingen eventueel voortvloeiend uit de begeleiding of de door de praktijk gegeven adviezen.

Artikel 3 Behandelovereenkomst

 1. De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier alle relevante informatie aan de Energetisch therapeut te verstrekken
 2. De cliënt/patiënt verplicht zich om zijn huisarts of specialist te bezoeken bij elke klacht en ook bij elke nieuwe klacht.
 3. Indien cliënt/patiënt de huisarts of specialist niet wil bezoeken verplicht hij zich een verklaring te ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat de huisarts noch de specialist op de hoogte is van zijn klachten. De Energetisch therapeut kan in deze beslissen om dan af te zien van behandeling.
 4. De cliënt/patiënt heeft inzagerecht in het eigen dossier.
 5. De Energetisch therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
 6. De Energetisch therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 7. De Energetisch therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 8. De Energetisch therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend of toereikend is.
 9. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan deze eenzijdig beëindigen.
 10. Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden.
 11. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan cliënt deze overeenkomst eenzijdig beëindigen.
 12. Indien de cliënt tegen het advies in van de Energetisch therapeut de overeenkomst beëindigd, zal hij op verzoek van de Energetisch therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Energetisch therapeut in, en dus voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 13. De Energetisch therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 14. De Energetisch therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen (tegen vergoeding) blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere zorgverlener heeft kunnen sluiten.

Artikel 4 Facturering en betaling

 1. Na het consult dient direct contact of per bankovermaking binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening of opschorting, aan de therapeut te betalen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven
 3. De geleverde producten blijven tot het moment van gehele betaling van alle openstaande vorderingen eigendom van Uniqtouch.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van inspanningsverplichting
 2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondeling of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen of middelen. De leverancier van deze supplementen en middelen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen en middelen.

Artikel 6 Toepassing recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Anna Paulowna, Januari 2016

Uniqtouch

Gea Mosk